top of page
  • Writer's picturePatrick Littorin

Stora könsskillnader vid personlighetstest

Updated: Jan 17, 2021

Frågan dyker regelbundet upp varför inte fler kvinnor blir chefer eller sitter i företagens styrelse. De är oftast mer välutbildade än männen, mer ambitiösa och målinriktade. Ändå verkar det inte lossna och regeringen diskuterar nu därför om man ska införa kvotering för att jämna ut könsskillnaderna.Varför blir inte fler kvinnor chefer?

Naturligtvis finns flera förklaringar. En är kanske ”gubbväldet” och det glastak som fortfarande finns. En annan förklaring finns i vår egen forskning när vi nu blivit klara med den årliga uppdateringen av normdata. I vår databas finns nu över 10,000-tals personer, nästan bara i ”skarpa” lägen då man sökt ett jobb.


Analysen visar stora skillnader mellan könen och kvinnor får lägre resultat när det gäller:

  • Emotionell stabilitet - en känslomässig grundtrygghet och stresstålighet.

  • Motståndskraft (stresstolerans) - förmågan att komma igen och ta nya tag.

  • Självförtroende - Att lita på sin förmåga och tro på sig själv.


Vad är viktiga chefsegenskaper?

Dessa faktorer är samtidigt viktiga chefsegenskaper. Speciellt på strategisk nivå måste en chef vara – eller uppfatta sig som – känslomässigt stabil, vara stresstålig och ha gott självförtroende för att kunna fatta beslut under osäkerhet och press. Våra resultat stämmer också väl överens med den internationella forskningen, redovisat i förra nyhetsbrevet, som visar att höga chefer är mer emotionellt stabila, har högre självförtroende och stresstolerans.


Dessutom har männen högre värden för vårt deltest Statusmotivation. Det tyder på att de är mer statusmotiverade, är drivna av materiell eller yttre status för sin karriär. Samtliga dessa resultat är signifikanta och alltså inte påverkade av slumpfaktorer (p= 0.000).


Samtidigt har kvinnor högre värden när det gäller vårt deltest Social smidighet. Det tyder på att de uppfattar sig mer vänliga och tillmötesgående, vilket är trevligt men inte alltid en bra egenskap som chef. Dessutom har kvinnor högre värde i vårt deltest Jämlikhetsorientering. Även det är en positiv egenskap i sig men som kan vara en nackdel på högre chefspositioner. Positivt är dock att i vårt deltest Målmedvetenhet har kvinnor signifikant högre värde än männen. Det i sin tur tyder på att de är mer samvetsgranna, pliktmedvetna och drivna än männen.


Vad säger forskningen om personlighetsfaktorer och chefskap?

Vår forskning tyder alltså på att kvinnor har en sämre självbild i vissa personlighetsfaktorer som är avgörande för framgång som chef. På högre nivåer tyder dessutom internationell forskning från Harvard och Stanford på att männen är mer hierarkiska i sitt sätt. Även här missgynnas kvinnor eftersom vi har kunnat visa att de inte är lika hierarkiska i sin människosyn. Istället har de ett större behov av att förankra beslut och få med sig personalen. När man tvingas fatta negativa beslut skapar det lätt svårigheter internt och en känsla av stress, både för individen och organisationen.

93 views0 comments

Comments


bottom of page