top of page
  • Patrick Littorin

Ny version av Psykometrikas testbatteriVid årets uppdatering av vårt testbatteri har vi gjort stora förbättringar. Eftersom antalet kunder och testade personer har vuxit kraftigt har vi kunnat göra ännu mer relevanta statistiska analyser. Till skillnad från andra testleverantörer är våra normdata nästan uteslutande i ”skarpa lägen”, då människor sökt ett arbete, vilket blir mer relevant när man vill kunna jämföra olika kandidater. Dessutom har vi skapat ett nytt test:

· Fördomsfullhet är nu inlagd som ett separat test. Ännu så länge redovisar vi resultatet dock som en dold skala. Men tillsammans med kund bestämmer vi hur man bäst ska redovisa resultatet. Vi har fått stor uppmärksamhet omkring vårt sätt att mäta fördomar och i vissa branscher har detta blivit mycket efterfrågat.


· Vårt deltest ”Självbedömd prestation” tas bort. Genom korrelations- och faktoranalys kunde vi se att denna faktor ur ett vetenskapligt perspektiv är för högt korrelerad med deltesten Arbetsmotivation och Målmedvetenhet. Enkelt uttryckt så visade det sig att i ”skarpa lägen” så mäter de i grunden samma saker. Av anständighetsskäl har vi därför valt att ta bort detta deltest.


· Vi har utvecklat Arbetsmotivation med flera påståenden. Generellt sett är det en viktig framgångsfaktor och i samtliga våra kartläggningar har denna faktor också visat sig vara en avgörande faktor för ”de bästa”.


· Vi har utvecklat Målmedvetenhet med flera påståenden. Generellt sett är det en viktig framgångsfaktor och i samtliga våra kartläggningar har denna faktor också visat sig vara en avgörande faktor för ”de bästa”.


· Efter synpunkter från en del kunder har vi vänt faktorn ”Obalans i arbetet”. Nu heter den ”Balans i arbetet” och är alltså omvänd. Höga värden innebär en större balans mellan arbete och fri tid, och vice versa.


· Kunder har även efterfrågat test som mäter ”Dark Side of Personality”. Vi har därför lagt in ett ganska omfattande batteri av påståenden omkring dessa faktorer och samlar under året in normdata för dessa faktorer.


· Arbetstrivsel har visat sig vara en viktig faktor för flera av våra kunder. Därför har vi utökat antalet påståenden i just denna faktor för att ännu bättre kunna förstå varför kandidater trivs – eller vantrivs – på nuvarande arbetsplats och samlar under året in normdata för denna utvidgade faktor.


· Hur kandidater väljer att svara i denna typ av test har länge varit en felkälla för att kunna tolka ett testresultat. En felkälla är ”förskönande svar”, som vi redan redovisar. Dessutom har vi lagt in tre olika skalor för att ännu bättre förstå kandidaternas svarsbeteende.


· Vi har uppdaterat både våra reliabilitetsberäkningar och normdata för att vara så nära verkligheten som möjligt. Därmed hoppas vi kunna hjälpa dig som kund ännu bättre!

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page