top of page
  • Patrick Littorin

Bra bok om rekryteringDet har under flera år saknats en uppdaterad bok om rekrytering och urval. Framför allt den digitala tekniken har under senaste åren förändrat mycket för både rekryterings- och urvalsföretag. Förr var det personliga kontaktnätet avgörande för framgång. Nu är det mer genom sökmotorer och sociala media man hittar kandidater.

Författarna, tre erfarna konsulter, går i boken grundläggande igenom de olika stegen i en rekryterings- och urvalsprocess. De tar sakligt upp aktuella teman som diskriminering och etiska frågor, nu när sociala medier och den digitala tekniken i princip gör alla människor spår- och sökbara.

Huvuddelen av boken handlar om urvalsprocesser och hur de kan förbättras. Metodiskt och strukturerat går författarna igenom de olika stegen, arbetsanalys, formulering av kravprofil och val av urvalsmetoder, samt deras för- och nackdelar.

På gott och ont gör den digitala tekniken att testanvändningen ökar kraftigt. I princip alla test är idag webbaserade. Det senaste är att de dessutom är mobilanpassade, gärna med möjlighet att video intervjua kandidaten direkt efter genomförd testning. Därför diskuterar man ganska ingående om hur återkoppling till kandidater kan ske, vad som är etiskt försvarbart och dagens lagstiftning.

Förtjänstfullt och lättfattligt går författarna igenom den svenska testmarknaden. Man diskuterar omkring personlighet och begåvning, motivation och felkällor vid tolkningen av testresultat, liksom validitet och reliabilitet. På liknande sätt diskuterar man vanliga felkällor under en anställningsintervju. På motsvarande sätt diskuterar man även olika intervjutekniker, deras för- och nackdelar.

Boken avslutas med ett omfattande appendix där författarna ger olika praktiska exempel. Referenslistan är dessutom föredömligt omfattande, för att vara denna typ av bok. Mycket som skrivits inom området genom åren har annars varit konsulter som gärna kåserande vill dela med sig av sina egna subjektiva erfarenheter och tyckanden.

Som erfaren rekryterare och urvalskonsult håller man inte med om allting. För den erfarne uppfattas den troligen för elementär, eftersom målgruppen egentligen är universitetsstudenter. Men författarna håller en saklig och kunnig argumentering för sina synpunkter och refererar till sina källor. Den är mer faktabaserad än det mesta som skrivits i ämnet och väl värd att läsa.


Titel: Rekrytering och urval. Teori och praktik.

Författare: Gunilla Andersson, Nils Hallén och Patrick J. Smith.

Förlag: Studentlitteratur, 2016.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page